Polityka prywatności

Poniżej opisana Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności danych osobowych zbieranych przez spółkę E-Pasaż Sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych poprzez stronę ofertygsm.pl jest E-PASAŻ.EU Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie ul. Walecznych 68/9 03-926 Warszawa , wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000422789 , NIP 9512356644 REGON 146155459 zwana dalej jako: „Spółka”.

DANE OSOBOWE

1) Dane osobowe Użytkowników będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).

2) Administrator zbioru danych osobowych informuje, że udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych oraz ich poprawienia lub uzupełnienia.

3) Dane Osobowe przechowywane są w zarejestrowanym przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych zbiorze danych osobowych.

4) Usługodawca realizuje politykę bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

5) Dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę zawierają następujące dane Uczestnika i Użytkownika:

  • a. adres e-mail;
  • b. imię;
  • c. nazwisko;
  • d. adres zamieszkania;
  • g. numer telefonu komórkowego;
  • h. adres IP, z którego uczestnik brał udział w wypełnianiu ankiety na stronie ofertygsm.pl;
  • i. dokładną datę (dzień miesiąc, rok, godzina i minuta) rejestracji;
  • j. odpowiedzi na dodatkowe pytania;
  • k. operator telekomunikacyjny podanego numeru telefonu.

6) Użytkownik lub Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych również w przyszłości i na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

7) Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika lub jej odwołanie powoduje niemożność dostarczenia usługi polegającej na wyszukaniu najlepiej oferty telekomów dla podanych danych.

 

Cel zbierania danych

 

1) Dane osobowe podane za pomocą formularza dostępnego w Serwisie ofertygsm.pl przetwarzane będą przez Spółkę w celu marketingu produktów i usług własnych Spółki, jako administratora danych. Przetwarzanie danych odbywa się w tym przypadku na podstawie przepisu art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2013 poz. 1182),

2) W zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Spółkę w celach marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 243),

3) W zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody dane osobowe Użytkowników udostępniane będą przez Spółkę jej partnerom biznesowym określonych poniżej w celach prowadzenia przez te podmioty względem Użytkowników marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 24 Podanie danych jest dobrowolne. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego oznacza, że Użytkownik zgadza się na inicjowanie przez Spółkę w stosunku do Użytkownika i na podany przezeń numer telefonu telefonicznych połączeń przychodzących w celach handlowych i marketingowych, jak również na otrzymywanie od Spółki – w tych samych celach i na podany przez Użytkownika adres e-mail, informacji handlowych drogą elektroniczną oraz udostępnianie jego danych osobowych podmiotom współpracującym ze Spółką, jego dane przetwarzane będą także przez te podmioty w sposób opisany w zdaniu poprzednim.

4) Usługodawca jako administrator danych ma prawo do udostępniania danych innym podmiotom, w tym dostawcom produktów lub usług oraz organizacjom społecznym i pozarządowym stosownie do przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.

5) Uczestnik lub Użytkownik akceptując Politykę Prywatności wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie i wykorzystanie danych osobowych w celach wymienionych w ust. 1, 2 i 3 oraz 4 niniejszego paragrafu.

6) Uczestnicy pełnoletni wyrażają zgodę na otrzymywanie ofert handlowych dotyczącą promowania produktów alkoholowych.

7) Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na adres poczty elektronicznej kontakt@osmg.pl.

8) Użytkownik ma prawo żądania uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

9) Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych lub w przypadku gdy Spółka zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

10) Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Spółki, podany w niniejszej Polityce Prywatności.

11) Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Spółka oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182) oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.